طرح آسيب شناسي برونسپاري وظايف تصدي از شركتهاي زيرمجموعه
1393/11/21
پيرو دستور وزير محترم نيرو در جلسه شماره 42 شوراي تحول اداري وزارت نيرو و در راستاي اجراي بند 4 مصوبه جلسه 43 شوراي مذكور،‌ به منظور تكميل آمار و اطلاعات مربوط به طرح آسيب شناسي واگذاري تصدي ها در شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو،‌ فرم آمار و اطلاعات وظايف واگذار شده به ضميمه نظرسنجي از مديران عامل شركتهاي زيرمجموعه تهيه و جهت تكميل در اختيار شركتهاي زيرمجموعه قرار گرفت.
براي مشاهده فرم مربوطه به منوي اصلي همين سايت، لينك «فرم نظرات برونسپاري» مراجعه نماييد.