جناب آقاي مرتضي بخشايش به عنوان مدیرکل جديد دفتر توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نيرو منصوب شد
1398/07/22

جناب آقاي مرتضي بخشايش روز شنبه مورخ  98/7/20 طي مراسمي با حضور آقای دكتر  محمد صالح اوليا معاون محترم وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني به عنوان مدیرکل جديد دفتر توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نيرو معرفي گرديد. همچنين در اين مراسم از جناب آقاي دكتر خليل بانان علي عباسي به عنوان مديركل سابق اين دفتر تقدير  به عمل آمد.