كبفيت در وزارت نيرو

1.png
quality_moe.jpg
rainbow_bar-1.gif
1-(1).png

در وزارت نيرو ،  با عنايت به سرمايه‌هاي عظيم (انساني،  تجهيزات فني و مالي) برنامه‌ريزي و اقدام جهت استقرار نظام‌هاي مديريت كيفيت و تعالي سازماني، به ويژه طي سال‌هاي اخير رشد قابل توجهي داشته و به عنوان يكي از ابزارهاي توسعه مديريت مورد توجه مديران قرار گرفته است.
   از جمله اقدامات انجام شده مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1a.png تدوين نظام نامه مديريت كيفيت و بهره وري
1a-(1).png  تدوين آيين‌نامه ارزيابي و صدور گواهي‌نامه نظام هاي مديريت كيفيت
1a-(2).png  تدوين مدل ارتقاي كيفيت و بهره وري در صنعت آب و برق
1a-(3).png  راهبري نظام هاي مديريت كيفيت با رويكرد: سياست گذاري كلان در نحوه انتخاب و استقرار نظام هاي مديريت كيفيت و تعالي سازماني، نظارت بر عملكرد شركت‌هاي تحت پوشش ، پايش نظام هاي مديريت كيفيت و كاهش هزينه هاي مترتب بر انتخاب و استقرار اين نظام ها
1a-(4).png  تدوين طرح  يكپارچه سازي فناوري هاي مديريتي و ارزيابي آن‌ها  (كنترل هزينه ها)
1a-(5).png  توانمندسازي كاركنان (‌با تاكيد بر آموزش و كارگاه هاي توانمندسازي )

azmoon1-1.gif  برنامه آينده :
   با عنايت به اقدامات انجام شده ، راهبري شركت هاي تحت پوشش در راستاي يكپارچه‌سازي فعاليت‌هاي مرتبط با كيفيت از اولويت برنامه هاي توسعه مديريت در وزارت نيرو محسوب مي شود. اين يكپارچه سازي داراي محورهاي ذيل   مي باشد:
الف- توصيه نظام هاي مديريت كيفيت مورد نياز در صنعت آب و برق
ب- سياست گذاري در راستاي استقرار نظام هاي مديريت كيفيت در وزارت نيرو
ج- برنامه ريزي (‌ تهيه برنامه عملياتي ) استقرار اين نظام ها
د- اجراي برنامه و فرآيند گزارش‌دهي
ه- نظارت ستادي
و-كنترل و پايش نتايج كليدي عملكرد


 
تاريخ: 1398/10/1

1-(2).png

مستدات مرتبط