بهره وری در وزارت نیرو

1.png
productivity_moe.jpg
rainbow_bar-1.gif
1.png
 با عنایت به تاثیر بهره وری بر رشد اقتصادی، موضوع بهره وری در سطح کلان و در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مورد توجه قرار گرفته و علاوه بر تعیین اهداف در برنامه های توسعه، از طریق سازمان ملی بهره وری ایران، به عنوان متولی این موضوع، اجرای برنامه جامع  بهره وری کشور در قالب چرخه مدیریت بهره وری، در دستور کار قرار دارد.
در وزارت نیرو، در راستای برنامه های کلان و لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی و بهره برداری بهینه از منابع و سرمایه های کلان صنعت آب و برق، علاوه بر سیاست گذاری در حوزه مدیریت کیفیت و بهره وری، تدوین برنامه دستگاهی در انطباق با برنامه جامع بهره وری کشور ( در قالب سند جامع بهره وری وزارت نیرو) و اجرای چرخه مدیریت بهره‌وری (بر اساس راهنمای اجرایی بند الف، ماده 5، قانون برنامه توسعه ششم كشور) مد نظر قرار گرفته است.


الزامات قانوني مرتبط:
1a.png برنامه جامع بهره وری کشور
1a-(1).png راهنمای اجرایی بند الف، ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه
1a-(2).png سند جامع ارتقای بهره وری وزارت نیرو

 

تعاريف و مفاهيم اساسي