پيوندها

rainbow_bar-1.gif
links.jpg
 
نام وب سايت آدرس وب سايت
سازمان‌هاي ملي بالادستي و همكار  
estekhdami-(2).jpg سازمان اداري و استخدامي كشور https://aro.gov.ir
 nipooo.jpg سازمان ملي بهره وري ايران https://www.npo.gov.ir
standarad-(1).jpg  سازمان ملي استاندارد ايران http://www.isiri.gov.ir
   
سازمان‌هاي بين المللي مرجع  
APO-ARM.jpg سازمان بهره وري آسيايي (APO) https://www.apo-tokyo.org
iso.jpg سازمان بين المللي استانداردسازي (ISO) https://www.iso.org/home.html
   
سامانه‌هاي ملي مرتبط  
سامانه شوراي راهبري  توسعه مديريت https://srtm.aro.gov.ir
   
مراكز آموزشي، مطالعاتي و تعالي سازماني مرتبط  
مركز آموزش مديريت دولتي https://www.smtc.ac.ir
تعالي سازماني صنعت برق  http://productivity.tavanir.org.ir
جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني http://excellence.imi.ir/iranaward
   
انجمن‌هاي علمي مرتبط  
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران  http://iranipa.com
انجمن بهره‌وري ايران http://www.irpa.ir
انجمن مديريت ايران http://www.iranmanagement.org
انجمن علوم مديريت ايران http://www.iams.ir
انجمن علمي مديريت راهبردي ايران http://www.issm.ir
انجمن مشاوران مديريت ايران https://imca.ir
   
نشريه‌ها و مجلات تخصصي مرتبط  
فصلنامه تحول اداری http://tahavol.saminatech.ir
نشريه پژوهش هاي مديريت عمومي http://jmr.usb.ac.ir
نشريه علمي فرايند مديريت و توسعه http://jmdp.ir
راهكار مديريت http://www.mgtsolution.com