مديريت دانش در وزارت نيرو

1-(1).png
km_moe-(1).jpg
rainbow_bar-1.gif
1-(2).png

   مدیریت دانش فرآیند سیستماتیک منسجمی است که ترکیب مناسبی از فناوری های اطلاعاتی و تعامل انسانی را به کار می گیرد تا سرمایه های اطلاعاتی ( دانشي) سازمان را شناسایی، مدیریت و تسهیم کند. این دارایی‌ها شامل سیاست‌ها، پایگاه‌های اطلاعاتی، اسناد، و رویه‌ها می شود. علاوه براین هم دانش آشکار و هم دانش ضمنی کارکنان را در برمی‌گیرد و از روش های متنوع و گسترده برای تصرف، ذخیره سازی و تسهیم دانش در داخل یک سازمان استفاده می کند.
براساس تعريف مديريت دانش از ديدگاه سازمان بهره‌وري آسيايي (APO "روش جامع تولید، تسهیم  و بکارگیری دانش به منظور بهبود بهره‌وری، سودآوری و رشد سازمانی" می‌باشد.
   آغاز فعالیت های وزارت نیرو در حوزه مدیریت دانش، به حدود سال  1388 باز می‌گردد که طرح جامع یکپارچه سازی نظام  مدیریت دانش مطرح و پس از آن با تشکیل کمیته راهبری ( با حضور نمایندگان دفاتر حوزه ستادی، شرکت های مادر تخصصی ، موسسات آموزشی و مپنا ) از سال 1390 با هدف الگوبرداری و تعمیم یک مدل معتبر در دستور کار قرار گرفت. فعالیت‌های منظم و انسجام یافته در این خصوص پس از حضور دبیرکل سازمان  بهره وری آسیایی و تنظیم توافقنامه استفاده از خدمات کارشناسی این سازمان در سال 1395 آغاز گردید. بر اساس این تفاهم نامه با راهبری آقای نااوگی آگیوارا ، پروژه مدیریت دانش بر مبنای الگوی سازمان بهره وری آسیایی در شرکت برق منطقه ای تهران ، پزوهشگاه نیرو و حوزه ستادی وزارت نيرو به صورت آزمایشی اجرا و بر اساس گزارش تهیه شده، اجرای مدل در نمونه های انتخاب شده در سال 1396 مورد تایید قرار گرفت.

 سایر اقدامات در خصوص تعمیم مدل منتخب مديريت دانش در وزارت نیرو عبارت است از:
1a.png ابلاغ سیاست های سالانه توسط معاونت محترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نيرو ( بر اساس مدل سازمان بهره وری آسیایی و سطوح بلوغ )
1a-(1).png تدوین گزارش جامع اجرای مدل مديريت دانش  در وزارت نيرو و ارسال به سازمان بهره وری آسیایی (APO)
1a-(2).png دریافت گزارش از شرکت ها و مراکز آموزشی / پزوهشی زيرمجموعه داوطلب استقرار مدیریت دانش در وزارت نيرو
1a-(5).png مستندسازی و واقعه نگاری اقدامات مديريت دانش در وزارت نيرو  از سال 1388 تا  1398
1a-(3).pngآغاز ارزیابی وضعیت مديريت دانش در شرکت های زيرمجموعه داوطلب بر اساس معیارهای تعریف شده در وزارت نيرو


 
تاريخ: 1398/11/20

1-(6).png