مديريت تعارض منافع

1.png
taroze.jpg
rainbow_bar-1.gif
1-(1).png

 

آگاهي بخشي و مشاركت

1399/08/21
1a-(1).png ارائه دهنده: مرتضی بخشایش، مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو
1399/08/07
1a-(1).pngارائه دهنده: مرتضي بخشايش (مديركل دفتر توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نیرو)
1399/08/07
1a-(1).png دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو
1399/06/19
1a-(1).png برگزاري نشست «مدیریت تعارض منافع در صنعت آب و برق» با حضور وزير محترم نيرو