مستندسازی تجربیات مدیران (از دیدگاه مدیریت دانش)
1388/10/09
1b-(1).gif نويسنده: دکتر سعيد جعفری مقدم
1b-(2).gif تاریخ نشر:  1382
1b-(3).gif ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

1b-(4).gif فرازهايي از كتاب:

صل اول: مفهوم تجربه و مستند سازی
بخش اول: مفهوم تجربه و فرآیند کسب تجربه در سازمان
بخش دوم: مستند سازی، کاربردها و مزایای آن
فصل دوم: محتوای مستند سازی (چه چیز باید مستند شود)
بخش اول: یادگیری سازمانی
بخش دوم: تحلیل فرآیند مدیریت دانش سازمانی
بخش سوم: محتوای تجربیات (دانشی که تصمیمات را فراگرفته)
بخش چهارم: معیارهای مستند سازی تجربیات مدیران
فصل سوم: حافظه سازمانی(روش های مستند سازی)
فصل چهارم: مطالعه موردی مستند (راهکاری مؤثر به منظور مستند سازی تجارب)

  خلاصه اي از چگونگي مطالب اين كناب به صورت الكترونيكي از طريق سايت مركز آموزش علمي و كاربردي پارت لاستك سداد به آدرس ذيل قابل دسترس است.
 
PDF-icon-(4).png
جهت دانلود رایگان pdf  خلاصه کتاب  لطفا" بر روي لينك زير كليك نماييد

1b-(5).gif لينك دانلود:
http://pluast.com/images/library/digital/34.pdf