نظارت بر واگذاري ها

1-(4).png
nezarat.jpg
rainbow_bar-1-(1).gif
1-(3).png

به منظور نظارت بر واگذاري فعاليت‌ها، وزارت نيرو در اقلام گزارش عملکرد ساليانه هيات مديره شرکت‌هاي مادرتخصصي، عملکرد شرکت‌ها را در قالب فرم ذيل ارزيابي مي کند.
 
رديف نام فعاليت واگذار شده هزينه ساليانه فعاليت واگذار شده قبل از واگذاري هزينه ساليانه واگذاري فعاليت مقدار صرفه جويي انجام شده بر اثر واگذاري
1        
2        
         
 
  لازم به ذکر است به منظور بررسي عملکرد شرکت‌ها بر اساس سياست ها، برنامه ها و مستندات ابلاغي، دو فرم ارزيابي از شرکت‌هاي مادرتخصصي و زيرمجموعه تنظيم و شرکت‌ها بر اساس آن ارزيابي مي گردند
 
تاريخ: 1398/09/2


1-(5).png