مجموعه مستندات

مباني برون سپاري
1395/11/05
اين مستند جهت در دسترس قرار دادن يک مجموعه منسجم از مباني نظري برون سپاري و با هدف آشنا نمودن مديران و کارکنان با مباني موضوع تهيه و در اختيار شرکت‌ها قرار گرفته است تا حداقل اطلاعات لازم در اين خصوص را در اختيار مخاطب قرار دهد.
دفترتوسعه مديريت و تحول اداري وزارت نيرو