مجموعه مستندات

قراردادهاي برون سپاري
1395/06/13
اين مستند جهت آشنايي مديران و کارکنان با انواع قراردادهاي برون سپاري و تفاوت ها و کاربردهاي آنها تهيه و به عنوان يک مرجع مطالعاتي در اختيار شرکت‌ها قرار گرفته است.
ذفتر توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نيرو