مجموعه مستندات

شرح خدمات مطالعات برون سپاري
1395/11/05
اين سند چارچوب هاي انجام مطالعات برون سپاري را در 6 فصل شامل شناخت وضع موجود، مطالعات تطبيقي، پيش نيازهاي برون سپاري، مدل هاي برون سپاري، مدلسازي برون سپاري و نظارت و هدايت، تبيين مي نمايد.
دفترتوسعه مديريت و تحول اداري وزارت نيرو