مستندات واگذاري تصدي ها

1-(3).pngoutsourcing_doc_moe-(1).jpg
rainbow_bar-1.gif
1-(1).png
به منظور ساماندهي کاهش تصدي ها در وزارت نيرو، مستنداتي به شرح ذيل تهيه و جهت بهره برداري در اختيار شرکت‌هاي مادر تخصصي و زبرمجموعه قرار گرفته است.

azmoon1-1-(1).gif  مستند "مباني برون سپاري"
اين مستند جهت در دسترس قرار دادن يک مجموعه منسجم از مباني نظري برون سپاري و با هدف آشنا نمودن مديران و کارکنان با مباني موضوع تهيه و در اختيار شرکت‌ها قرار گرفته است تا حداقل اطلاعات لازم در اين خصوص را در اختيار مخاطب قرار دهد.

azmoon1-1.gif  مستند "واژه نامه برون سپاري"
با توجه به اينکه برون سپاري اساساً طبيعتي بين رشته اي دارد و سطح وسيعي از حوزه هاي دانشي مختلف نظير مهندسي صنايع ، اقتصاد و مديريت را در بر مي گيرد، دسترسي به واژه نامه جامع تخصصي برون سپاري از اهميت بالايي برخوردار مي باشد. معاونت تحقيقات ومنابع انساني وزارت نيرو با درک اهميت اين موضوع و بنا بر رسالت و هدف خود در راستاي ترويج و اشاعه دانش، تهيه و تدوين واژه نامه برون سپاري را انجام  داده است.

azmoon1-1-(4).gif  مستند "شرح خدمات مطالعات برون سپاري"
اين سند چارچوب هاي انجام مطالعات برون سپاري را در 6 فصل شامل شناخت وضع موجود، مطالعات تطبيقي، پيش نيازهاي برون سپاري، مدل هاي برون سپاري، مدلسازي برون سپاري و نظارت و هدايت، تبيين مي نمايد.
 
azmoon1-1-(2).gif  مستند "قراردادهاي برون سپاري"
اين مستند جهت آشنايي مديران و کارکنان با انواع قراردادهاي برون سپاري و تفاوت ها و کاربردهاي آنها تهيه و به عنوان يک مرجع مطالعاتي در اختيار شرکت‌ها قرار گرفته است.
 
azmoon1-1-(3).gif  مستند" قوانين و مقررات برون سپاري"
کليه قوانين، مقررات، آيين نامه ها و ضوابط مربوط به کاهش تصدي ها و مشارکت بخش خصوصي و عمومي در اين سند تجميع شده و جهت استفاده و بهره برداري در اختيار شرکت‌ها قرار گرفته است.
تاريخ : 1398/07/20


1-(4).png