مدل منتخب برون سپاري

1.pngoutsourcing_moe.jpg
rainbow_bar-1.gif
1-(1).png
مدل  منتخب برون‌سپاري در وزارت نيرو منطبق با استاندارد 37500 سازمان بين المللي استاندار جهاني( ايزو)  مي باشد. اين مدل به گونه اي است که می تواند با توجه به نیاز های صنعتی خاص در انطباق با قوانین بین‌المللی، ملی و محلی ( از جمله آن‌هایی که مربوط به محیط‌زیست، قانون کار و ایمنی و بهداشت می شوند)، اندازه برون‌سپاری و نوع صنعت متناسب شده و توسعه یابد.

 
azmoon1-1.gif  اهم اقدامات وزارت نيرو در استقرار مدل منتخب برون سپاري در صنعت:
  1. ترجمه مدل شامل کليات مدل و راهنماي شماره 1  و راهنماي شماره 2
  2.  ابلاغ به شرکت‌ها (موضوع ابلاغيه شماره 96/15298/500 مورخ 96/2/17)
  3. بازنگري ترجمه مدل
  4. برنامه ريزي براي استقرار مدل در شرکت‌هاي پايلوت

تعاريف و مفاهيم اساسي

1398/10/01
فرآيند مدل منتخب برون‌سپاري در وزارت نيرو  شامل چهار مرحله (تحليل راهبرد برون سپاري، شروع و انتخاب، انتقال  و تحويل ارزش)  مي باشد.