مجموعه مستندات:

فرم هاي طراحي شده براي اطلاعات مقدماتي منطق احصاي فعاليت هاي قابل برون سپاري
1396/10/13
فاز اول مطالعات براي احصاي فعاليت هاي قابل برون سپاري درشرکت هاي زيرمجموعه
باتکميل اطلاعات اين جداول ازفاز اول خارج ووارد فاز دوم مي شويم .
دفترتوسعه مديريت وتحول اداري