مجموعه مستندات:

بسته راهنماي ساماندهي تصدي هاي اولويت دار-2
1396/04/18
به دليل حجم فايل ها امکان ذخيره کامل بسته هاي ساماندهي فعاليت هاي اولويت دارامکان پذيرنمي باشد .براي دريافت پکيج کامل راهنماي ساماندهي با دفترتوسعه مديريت وتحول اداري مکاتبه فرماييد
دفترتوسعه مديريت وتحول اداري