فعاليت هاي قابل واگذاري

1-(1).png
samandehi-moe.jpg
rainbow_bar-1.gif
1-(2).png

وزارت نيرو  همسو با قوانين و مقررات و در راستاي تقويت بعد حاکميتي و نظارتي و به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصي و عمومي در پيشبرد وظايف و ماموريت‌ها، واگذاري فعاليت‌ها به بخش غيردولتي را در راهبردها و استراتژي هاي خود لحاظ نموده است. در اين راه اقداماتي به شرح ذيل انجام شده است.
 
1a.png احصاء و تفکيک وظايف حاکميتي و تصدي در کل صنعت آب و برق
تفکيک وظايف حاکميتي و تصدي (موضوع ابلاغيه 46941/12/100 مورخ 1389/6/7) از جمله اقداماتي بود که به منظور شفافيت وظايف و ماموريت‌ها در حوزه ستادي و شرکت‌هاي مادرتخصصي و زيرمجموعه در سال 1389 صورت پذيرفت.اين مستند يکي از اسناد مهم در بحث کاهش تصدي ها است و در سطح کلان وظايف حاکميتي و غيرقابل واگذاري را تبيين مي نمايد.اين سند راهنمايي براي شرکت‌ها در احصاء وظايف قابل واگذاري است.
 
1a-(1).png  احصاء فعاليتهاي قابل واگذاري در وزارت نيرو
بر اساس " سند تفکيک وظايف حاکميتي و تصدي" و نيز معيارها و شاخص هاي قابل واگذاري بودن فعاليت‌ها، شرکت‌ها فعاليت‌هاي قابل واگذاري و غيرقابل واگذاري  و واگذار شده خود را احصاء نمودند.
 
1a-(2).png  تعيين اولويت هاي وزارت نيرو در واگذاري تصدي ها
وزارت نيرو به منظور تعيين اولويت‌هاي واگذاري در جلسات کميته ساختار و فناوري هاي مديريتي و نيز جلسات شوراي راهبري توسعه مديريت، به تعيين فعاليت‌هاي قابل واگذاري رو به مشتري در بخش هاي مختلف صنعت پرداخت. جدول ذيل تصدي‌هاي اولويت دار جهت واگذاري را در شرکت‌هاي مختلف نشان مي دهد.
 
نام شرکت شرکت‌هاي برق
منطقه اي
شرکت‌هاي توزيع نيروي برق شرکت‌هاي آب
منطقه اي
شرکت‌هاي آب و فاضلاب شهري شرکت‌هاي آب و فاضلاب روستايي
 
فعاليت‌هاي اولويت دار جهت ساماندهي واگذاري
امور تعمير ونگهداري پست هاي برق نصب انشعاب مشترکين خدمات صدور مجوزهاي منابع آب زير زميني نصب انشعاب آب خدمات راهبري و نگهداري تاسيسات
امور تعمير ونگهداري خطوط حوادث و اتفاقات شبکه تهيه نقشه GIS وثبت و ورود پرونده هاي تملک اراضي نصب انشعاب فاضلاب نصب انشعاب آب
امور تعمير ونگهداري تجهيزات ديسپاچينگ قرائت، توزيع قبوض و وصول مطالبات امور گشت و بازرسي منابع آب بهره برداري از تصفيه خانه هاي آب خدمات کنترل کيفي و امور آزمايشگاه ها
..... طراحي و تهيه کروکي پرو مسلوب المنفعه کردن چاه هاي غير مجاز قرائت و توزيع قبوض وصول مطالبات
..... نظارت بر اجراي پروژه ها و به روزرسانيGIS قرائت وتوزيع قبوض
 
وصول مطالبات بهره برداري و خدمات توزيع آب
 
 
1a-(3).png  تعيين راهنمايي جهت واگذاري تصدي هاي اولويت دار در وزارت نيرو
به منظور تعيين چارچوب نحوه واگذاري تصدي هاي قابل واگذاري و تصدي هاي اولويت دار تعيين شده در بخش هاي مختلف صنعت، سندي تحت عنوان" راهنماي ساماندهي تصدي ها در صنعت آب و برق" تدوين و  به شرکت‌ها ابلاغ شده است.
اين سند شامل عمده سرفصل ها و چارچوب‌هايي است که درخصوص هر فعاليتي که واگذار مي شود مي بايست تکميل و در سال‌هاي مختلف بروزرساني گردد.
 
azmoon1-1.gif  الزامات قانوني :
  1. برنامه وزارت نيرو در دولت دوازدهم: اصلاح ساختار و توسعه مديريت با تاكيد بركاهش تصدي گري و ساماندهي فعاليت هاي برون سپاري
  2. ماده 13 قانون مديريت خدمات کشوري : شيوه انجام امور تصدیهای اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت
  3. ماده 22 قانون مديريت خدمات کشوري و آيين نامه اجرايي آن و اصلاحیه ماده 9 : آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براي تقویت و حمایت از بخش غیردولتی
  4. ماده 24 قانون مديريت خدمات کشوري و آيين نامه اجرايي آن : احصاء و واگذاري بيست درصد از وظايف قابل واگذاري به بخش غيردولتي در هر برنامه توسط كليه دستگاههاي اجرايي
  5. ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران: گسترش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد ، به منظور افزايش بهره وري و ارتقاي سطح كيفي خدمات
  6. ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران: صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و هزينه هاي زايد
  7. سياست هاي كلي معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو براي تهيه و تنظيم برنامه عملياتي:ساماندهي كاهش تصدي هاي دولت در صنعت آب و برق
  8. وزارت نيرو 1404 - برنامه راهبردي
 
تاريخ: 1398/07/22

1-(3).png