قوانين و مقررات

rule11.jpg

مقررات درون سازماني (نظام‌نامه‌ها، آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه ها)