بخشنامه شماره 99/30884/500 مورخ 99/7/27 با موضوع " ارزیابی شایستگی‌های عمومی و اختصاصی کارکنان و مدیران وزارت نیرو"
1399/07/27