بخشنامه وزیر محترم نیرو به شماره 97/24939/50/100 مورخ 97/5/7 - اولویت بندی برگزاری همایش ها و گردهمایی ها
1395/05/07
بخشنامه وزیر محترم نیرو در خصوص  اولویت بندی برگزاری همایش ها و گردهمایی ها توسط شوراي راهبري توسعه مديريت وزارت نيرو