بخشنامه دوركاري شماره 98/50878/500 مورخ 98/12/19
1398/12/19