مقررات برون سازماني (تصويب نامه ها، برنامه هاي دولت، نظام نامه ها، بخش نامه ها و...)

مصوبه شماره 30255 مورخ 99/3/26 رياست جمهوري در زمينه ابلاغ شيوه نامه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات متضمن حق و تكليف براي مردم (قوانين و مقررات و تصميمات عمومي
1399/03/26
شيوه نامه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات متضمن حق و تكليف براي مردم (قوانين و مقررات و تصميمات عمومي
مصوبه كميسيون  انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شماره 109569 مورخ 1399/2/9