مقررات برون سازماني (تصويب نامه ها، برنامه هاي دولت، نظام نامه ها، بخش نامه ها و...)

مصوبه شوراي عالي اداري با موضوع برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه هاي اجرايي به شماره ۲۲۶۷۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱
1398/05/01