مقررات برون سازماني (تصويب نامه ها، برنامه هاي دولت، نظام نامه ها، بخش نامه ها و...)

دستورالعمل تدوين برنامه عملياتي ارتقاي بهره وري (با رويكرد مسئله محور) - ايلاغيه سازمان ملي بهره وري ايران به شماره 7426 مورخ 99/1/17
1399/01/17
موضوع گام 5 و 6و 7 راهنماي اجراي بند الف ماده 5 قانون برنامه ششم  توسعه كشور