بخشنامه شوراي عالي اداري  به شماره  946198  تاريخ 95/10/18   با موضوع وظايف شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌ های اجرایی
1395/10/18