فرم ها

فرم گزارش توجيهي برگزاري همايش ها و گردهمایي ها
1397/11/06
اين فرم براي  گزارش توجيهي برگزاري همايش ها و گردهمایي ها در وزارت نيرو بر اساس بخشنامه شماره  97/24939/50/100 مورخ 97/5/7  وزير محترم نيرو طراحي شده است.