فرم ها

فرم درخواست بررسي/ بازنگري سند
1398/11/08
توليد سند در وزارت نيرو بر اساس آيين نامه توليد، بهره ­برداري و ابطال اسناد اداري (مندرج بخش قوانين و مقررات) و در چارچوب بخشنامه مقام عالي وزارت و جريان کار مربوطه صورت مي ­گيرد.
 
دفتر توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نيرو