سامانه آمار و اطلاعات فراخوان‌هاي انتخاب و انتصاب مديران

1.pngmodirarshad-(2).jpg
rainbow_bar-1.gif
1-(1).png

azmoon1-1.gif در راستاي بند 17-9 دستورالعمل انتخاب و انتصاب مديران با رويكرد فراخوان عمومي ابلاغی مقام عالی وزارت به شماره 99/13603/50/100 مورخ 99/3/12 و به منظور تدوين گزارش عملكرد اقدامات، سامانه «آمار و اطلاعات فراخوان‌هاي انتخاب و انتصاب مديران» به نشاني (http://farakhan.moe.gov.ir) طراحي و استقرار يافته است. ( جهت ورود به سامانه، بر روي لينك آدرس مربوطه كليك فرماييد.)
در این راستا و با توجه به ظرفيت‌هاي سامانه، شركتهاي مادر تخصصی و زيرمجموعه، ساتبا و مؤسسات آموزشی و پژوهشی نسبت به ايجاد كاربري شرکت/مؤسسه،  ثبت اطلاعات عملكردي فراخوان‌هاي پست‌های مدیریتی مربوطه از ابتداي سال 1399، اقدام می نمایند.