برنامه‌هاي توسعه مديران ارشد


1-(3).pngmodirarshad-(2).jpg
rainbow_bar-1-(1).gif
1-(1).png
گروهي با هدف تمرکز کلیه امور مرتبط با مدیران ارشد صنعت آب و برق و تحقق و جاری‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت نیرو در حوزه شایسته‌گزینی و ارتقای مدیران با توجه به دستور معاونت محترم امور تحقيقات و منابع انساني در دفتر توسعه مديريت و تحول اداري ایجاد گردیده است.
با توجه به رویکردها و برنامه‌های بالادستی و انتظارات، برنامه‌های این گروه تا پایان دولت دوازدهم در اهم محورهای ذیل پیش‌بینی و تدوین گردیده است.
  1. طراحی و استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مدیران ارشد وزارت نیرو
  2. راهبری تدوین مدل شایستگی مدیران ارشد (مدیران عامل و اعضای هیات مدیره)
  3. تدوین نظام صلاحیت حرفه‌ای مدیران ارشد وزارت نیرو
  4. راهبری فرایند شایسته‌گزینی در سطح شرکت‌های صنعت آب و برق
  5. توسعه برنامه جانشین پروری
  6. تدوين کتاب دستنامه مديران ارشد صنعت آب و برق
   
تاريخ: 1399/03/20