ارزيابي شايستگي

modirarshad-(2).jpg
rainbow_bar-1.gif
1-(1).png
بخشنامه شماره   99/30884/500  مورخ  99/7/27  با موضوع " ارزیابی شایستگی‌های عمومی و اختصاصی کارکنان و مدیران وزارت نیرو"، توسط معاون محترم تحقیقات و منابع انسانی ابلاغ گردید. بر مبنای این بخشنامه ارزیابی شایستگی مدیران حرفهای در وزارت نیرو از طریق کانون‌های ارزیابی مورد تأیید وزارت نیرو می‌باشد. فهرست کانون‌های ارزیابی مورد تأیید در لینک مرتبط ذیل قابل مشاهده است و بر اساس نوع عملکرد و بازخوردهای واصله از شرکت‌ها، در مقاطع زمانی مشخص بروزرسانی می‌گردد.
همچنین با توجه به توانمندی و ظرفیت ایجاد شده در "مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو"، استفاده از کانون ارزیابی این مؤسسه در ارزیابی شایستگی‌های کارکنان و مدیران ذیربط، در اولویت می‌باشد.
 
تاريخ: 1399/07/27