توسعه فرهنگ سازماني

1.png
farhangh.jpg
rainbow_bar-1-(1).gif
1-(2).png
به منظور عملياتي نمودن برنامه ششم از برنامه جامع سه ساله اصلاح نظام اداري‏ دوره دوم (تصويب­ نامه شوراي عالي اداري به شماره ۳۰۲۵۹۶ تاريخ ۱۴‏/۰۶‏/۱۳۹۷) موضوع توسعه فرهنگ سازماني ، همچنین بندهاي ۱، ۲۰، ۲۱ و۲۶ سياست­ هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و مواد 25، 26، 27، 28 و ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز در راستای اجرای تکالیف نظام نامه «مديريت توسعه فرهنگ سازماني» به شماره 302550 مورخ ۱۴‏/۰۶‏/۱۳۹۷ شورای عالی اداری، دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری عهده دار مسئولیت راهبری اجرای برنامه ششم اصلاح نظام اداری در مجموعه وزارت نیرو گردیده است.  

1a.png الزامات  قانوني:
  1. مصوبه برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم 1399- 1397 به شماره 302596 تاریخ 97/6/14
  2. نظام نامه «مديريت توسعه فرهنگ سازماني» به شماره 302550 مورخ 1397/6/14شورای عالی اداری
تاريخ: 1398/08/20

1-(3).png