آمار و اطلاعات

نتايج ارزيابي عملكرد شاخص‌هاي عمومي وزارت نيرو و شركت هاي زيرمجموعه در دوره ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در جشنواره شهيد رجايي طي سال 1397
1398/08/30
به منظور سنجش موفقیت دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق اهداف و تکالیف محول شده و اهداف تعیین شده در تفاهم نامه برنامه‌های سه ساله اصلاح نظام اداری هر ساله سازمان اداری و استخدامی کشور، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی را بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی طبق برنامه‌ریزی و دستورالعمل ابلاغی سالانه خود مورد اجرا قرار می‌دهد.
    بر این اساس با همکاری موثر دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو از سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور آخرین نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در سال 1397 استخراج گردیده و با طراحی گروه راهبری توسعه مدیریت به شکل نمودارهای ذیل که نمایانگر وضعیت امتیاز شاخص های عمومی وزارت نیرو و شرکت های مادر تخصصی و زیر مجموعه در ارزیابی سال 97 می‌باشد، نشان داده شده است.
1a-(1).png نمودار درصد تحقق شاخص‌های عمومی وزارت نيرو و شركت هاي زيرمجموعه بر اساس امتياز نهايي در دوره ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در جشنواره شهيد رجايي طي سال 1397 (فايل پيوست 1)
1a-(2).png نمودار رتبه‌بندي شرکت‌هاي زيرمجموعه شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور بر اساس شاخص‌هاي عمومي (سطح نهايي) در دوره ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در جشنواره شهيد رجايي طي سال 1397 (فايل پيوست 2)
1a-(3).png نمودار رتبه بندي شرکت‌هاي زيرمجموعه شرکت مديريت منابع آب ايران بر اساس شاخص‌هاي عمومي (سطح نهايي) در دوره ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در جشنواره شهيد رجايي طي سال 1397 (فايل پيوست 3)
1a-(4).png نمودار رتبه‌بندي شرکت‌هاي زيرمجموعه شرکت توانير بر اساس شاخص‌هاي عمومي (سطح نهايي) در دوره ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در جشنواره شهيد رجايي طي سال 1397 (فايل پيوست 4)