شوراي راهبري توسعه مديريت وزارت نيرو

1-(1).pngshora.jpg
rainbow_bar-1.gif
1-(2).png
azmoon1-1-(6).gif  واحد سازماني متولي: معاونت تحقيقات و منابع انساني – دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
 
" شوراي راهبري توسعه مديريت وزارت نيرو" به استناد مصوبه شماره  206/93/11852 مورخ 1393/9/5 شورای عالی اداری  در سال 1393 مورد بازنگري و اجرا قرار گرفته است. اين ساختار با توجه به ماهيت وظایف و تکالیف قانونی در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغي مقام معظم رهبري، قانون مديريت خدمات كشوري و نقشه راه اصلاح نظام اداري با تشکيل و فعال نمودن کمیته‌های تخصصي و کمیسیون‌های راهبري توسعه مديريت در زیرمجموعه خود، امر مهم تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاح نظام اداری وزارت نیرو ، راهبري و هدايت و اجراي برنامه‌های مذکور را در مجموعه صنعت آب و برق عهده‌دار می‌باشد.
 

الزامات  قانوني:
  1. تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره   206/93/11852 مورخ  1393/9/5 موضوع ” تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌ های اجرایی“
  2. بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور   به شماره  200/93/13472  تاريخ  93/10/7 موضوع ” ساماندهی کمیته‌ های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری"
  3. مصوبه برنامه جامع اصلاح نظام اداري دوره اول 1396- 1394 به شماره  127675/ت 50642  هـ تاريخ 93/10/28
  4. بخشنامه شوراي عالي اداري  به شماره  946198   تاريخ 95/10/18 
  5. مصوبه برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم 1399- 1397 به شماره 302596 تاریخ 97/6/14
  6. مصوبه جلسه 43 شوراي راهبري توسعه مديريت وزارت نيرو به تاریخ 93/10/27
  7. ابلاغيه وزارت نيرو  به شماره 93/47530/50/100  تاريخ 93/11/26
  8. تفاهم‌ نامه برنامه‌های اصلاح نظام اداری وزارت نيرو  دوره اول به شماره 368984 مورخ 94/11/25 سازمان اداری و استخدامی کشور
  9. تفاهم‌ نامه برنامه‌ های اصلاح نظام اداری وزارت نيرو  دوره دوم به شماره 22239 مورخ 98/1/25 سازمان اداری و استخدامی کشور
تاريخ: 1398/7/25

1-(4).png

تركيب اعضاء