جابجايي ساختار سازماني دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1398/09/09

 طي ابلاغيه اي از سوي معاون محترم تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو؛ کليه وظايف و پست هاي سازماني دفتر فناوري اطلاعات و آمار از معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي به معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو منتقل گرديد.
شايان ذکر است اين توافق درپي بررسي ها و هماهنگي هاي صورت گرفته معاونت هاي مذکور و تائيد سازمان اداري و استخدامي کشور صورت پذيرفت.