برگزاري نشست هاي تخصصي باز طراحي ساختار آب کشور
1399/05/29

پيرو برگزاري نشست هم‌انديشي "بازطراحي ساختار آب کشور بر اساس حوضه هاي آبريز" در تاريخ 99/5/19، نشست‌هاي تخصصي موضوع در تاريخ 28 و 29 مردادماه، با حضور معاون محترم تحقيقات و منابع انساني و نمايندگان محترم دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي مرتبط، صاحب نظران و اساتيد دانشگاه ها برگزار گرديد. در اين نشست‌ها ابعاد مختلف موضوع در قالب «پيشينه ساختاري بخش آب کشور، تجارب جهاني مديريت بخش آب و مسائل و نارسايي‌هاي ساختار کنوني بخش آب» که پيش‌نيازهاي تدوین نقشه راه اصلاح ساختار بخش آب کشور مي‌باشند، مورد بررسي قرار گرفت.