برگزاري مراسم بازنشستگي و تقدير از زحمات جناب آقاي دکتر منافي، معاون دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1398/11/27

در روز يکشنبه مورخ 1398/11/27 با حضور معاون سازمان اداري استخدامي و كاركنان دفتر توسعه مديريت و تحول اداري، جلسه‌اي به منظور تقدير از زحمات جناب آقاي دکتر منافي برگزار گرديد. در اين جلسه، مديرکل دفتر ضمن تشکر از خدمات ايشان به استفاده از تجربيات همکاران بازنشسته به صورت سازماندهي شده تاکيد کردند. همچنين معاون محترم سازمان اداري استخدامي در اهميت موضوع منابع انساني در پيشبرد اهداف نظام اداري نکاتي را ذکر کردند. ساير همکاران دفتر به بيان تجربيات و خاطرات خدمت خود در تعامل با آقاي منافي پرداختند. در پايان جلسه، لوح يادبودي با امضاي تمامي همکاران حاضر در جلسه به جناب آقاي منافي تقديم شد.
page not found