برگزاري جلسه مشترك مديريت دانش با شركت برق منطقه اي تهران
1399/06/05

شركت برق منطقه‌اي تهران طي سال هاي 1395 الي 1396 به عنوان يكي از شركت‌هاي پايلوت پروژه بين المللي "استقرار مديريت دانش به منظور ارتقاء بهره‌وري و كيفيت در وزارت نيرو" معرفي شد و بر همين اساس توانست از خدمات برجسته مشاور سازمان بهره وري آسيايي (جناب آقاي اوگي وارا) بهره گيرد. نظر به اينكه اجراي پروژه مذكور در شركت فوق موجب كاهش خطاي نيروي انساني به ميزان 20 درصد (و ساير نتايج مانند كاهش قطعي برق) طي سال 1396 نسبت به سال 1395 گرديده است، از اين رو مسئولين مديريت دانش شركت برق منطقه‌اي تهران به تبيين اقدامات متعدد توسعه اي خود در ادامه پروژه فوق طي جلسه مورخ 99/6/5 پرداختند كه از جمله به چگونگي شناسايي و تدوين نقشه دانش‌هاي بحراني، تهيه درخت دانش بر اساس كاركردهاي دانش‌هاي بحراني، شناسايي و بكارگيري ابزارهاي كارآمد مديريت دانش (از جمله ضبط ويديويي، داستانسرايي، كمك همكار، بازنگري پس از اقدام و...)، نرم افزار ثبت تجربه، تدوين دستورالعمل ها و مستندسازي و تسهيم دانش خبرگان و بازنشستگان و افراد در شرف بازنشستگي و .... پرداختند.
مديركل دفتر توسعه مديريت و تحول اداري در اين جلسه نيز به اهميت توجه ويژه به فرهنگسازي، مستندسازي و مديريت دانش خبرگان، تدوين دستورالعمل ها و جاري سازي آنها اشاره داشتند.