برگزاري «کنفرانس تجارب صنعت آب و برق» و اعطای «جایزه ملی سخاو‌ت‌مندی در تسهیم تجارب»
1399/09/26

دفتر توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نيرو همزمان با تعريف و اجراي طرح فراگير مستندسازي تجربه‌هاي برتر آب و برق طي دوران 8 ساله دولت تدبير و اميد در نظر دارد زمينه معرفي و تقدير از تجارب برتر و نيز تسهيم اين تجارب را براي مجموعه صنعت آب و برق و همچنين ساير سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهاي كشور فراهم نمايد.
تجارب برتر واجد شرايط و نيز شركت‌هايي كه بيشترين مشاركت را در امر مستندسازي تجارب داشته‌اند، از طريق برگزاري «کنفرانس تجارب صنعت آب و برق» و اعطای «جایزه ملی سخاو‌ت‌مندی در تسهیم تجارب» مورد تقدير قرار خواهند گرفت.