برنامه دفتر توسعه مديريت و تحول اداري براي مديريت فرآيندها
1399/02/22

با عنايت به اهميت موضوع فرآيندها و ارتباط آن با مفاهيم كيفيت و بهره وري و با توجه به اينكه طبقه بندي اوليه فرآيندها  به تعداد  460 فرآيند در سه دسته كلي (برق، آب و آبفا ) انجام شده است، مقرر شد اقدامات ذيل انجام شود:
1- بازنگري در عناوين و تكميل فرآيندهاي اصلي و رو به مشتري بر اساس راهنماي تدوين شده
2- تعيين جنس فرآيندها ( عمومي /  مشترك /  اختصاصي )
3- تدوين فرآيندها در قالب نمودار تهيه شده ( ده فرآيند اصلي و مشتري مدار )
لازم به ذكر است كه مشابه اين اقدامات در خصوص فرآيندهاي حوزه ستادي نيز انجام خواهد شد.
page not found