ابلاغ «راهنماي اجراي دوركاري در صنعت آب و برق» توسط مديركل دفتر توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نيرو
1399/01/17

راهنماي اجراي دوركاري در صنعت آب و برق توسط مديركل محترم دفتر توسعه مديريت و تحول اداري طي نامه 99/10522/540 مورخ 99/1/17 ابلاغ شد..