درباره ما

about-us-(1).jpg
دفتر توسعه مديريت و تحول اداري

 از دفاتر تخصصي حوزه معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو است که مسئوليت هدايت و راهبري برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري و توسعه مديريت را در مجموعه وزارت نيرو در سطح حاكميتي بر عهده دارد.

1-(1).png

چشم انداز
«تبديل­ شدن به دفتري پيش­رو و راهبر در ارتباط با موضوعات توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نيرو»
1.png

شرح وظايف گروه راهبري توسعه مديريت

  • دبيرخانه شوراي توسعه مديريت
  • راهبري امور اصلاح نظام اداري 
شرح وظايف گروه مهندسی ساختار و فرايندهاي سازمانی
  • راهبري و نظارت بر تدوين، ابلاغ و استقرار ساختار ستاد و شرکت‌هاي مادر و تابعه و مراکز آموزشي و پژوهشي
  • راهبري تدوين اسناد اداري و بهبود فرايندها
شرح وظايف گروه فناوریهای مدیریتی و بهره ­وری
  • راهبري استقرار فناوري هاي مديريتي
  • راهبري برنامه جامع بهره وري و نقشه راه بهبود بهره‌ وري صنعت و تعامل با مراجع
شرح وظايف گروه ساماندهی تصدي‌ها
  • راهبري احصا و تدوين مقررات تصدي‌ها
  • سياست‌گذاري و راهبري واگذاري تصدي‌ها