درباره ما

شرح وظايف

دفتر توسعه مديريت و تحول اداري

از دفاتر تخصصی معاونت تحقیقات و منابع انسانی است که مطالعه و برنامه‌ريزي براي ساماندهي مديريت، ارايه الگوهاي مناسب مديريتي، اصلاح ساختارهاي سازماني، ارتقاء كيفيت و بهبود بهره‌وري و راهبري تحول اداري در صنعت آب وبرق را به عهده دارد.

1- مطالعات‌، برنامه‌ريزي و ساماندهي امر مديريت و ارائه الگوهاي مناسب مديريتي

2- مطالعات، تدوين، اصلاح و استقرار ساختار سازماني، سيستم‌ها و روش‌هاي كارآمد در وزارت نيرو

3- تدوين و ارائه طرح‌هاي ارتقاء كيفيت و بهبود بهره‌وري صنعت آب و برق

4- راهبري تحول اداري صنعت آب و برق و ارتقاء سلامت اداري

شرح وظایف گروه راهبری سیستم‌ها و روش‌ها

1-     تحلیل مسائل ارائه شده
2-     آینده‌نگاری مدیریت
3-     مدیریت طراحی سیستم‌ها و روش‌ها برای حل مسئله (طبق برنامه)
4-     تدوین نظام‌ها و استانداردهای مورد نیاز مدیریت
5-     بازنگری سیستم‌ها و روش‌ها
6-     تنظیم سیاست‌ها و راهکارهای تحول اداری
7-     مهندسی مجدد نظام‌ها براساس تحلیل بازخورد

شرح وظایف گروه مطالعات و برنامه‌ریزی مدیریت و تحول

1-     مطالعه وضع موجود مدیریت
2-     مطالعه شرایط محیطی
3-     مطالعه نظام‌های مدیریتی
4-     آینده‌نگری مدیریت
5-     مطالعات تحول اداری صنعت
6-     طرح مسئله مطابق با فرض‌ها، نیازها وانتظارات
7-     برنامه ریزی برای حل مسائل
8-     محاسبه ضريب انحراف بر اساس تحلیل بازخورد

شرح وظایف گروه ارتقاء کیفیت و بهره‌وری

1-     تدوین شاخص‌های کیفیت و بهروه‌وری
2-     تحلیل سیستم‌ها و روش‌ها براساس شاخص‌های بهره‌وری
3-     تحلیل سیستم‌ها و روش‌ها براساس شاخص‌های کیفیت
4-     ارائه طرح‌های بهبود بهره‌وری و ارتقاء کیفیت نظام‌های طراحی شده
5-     تدوین استانداردهای کیفیت و بهره‌وری
6-     مدیریت ممیزی کیفیت و بهره‌وری
 

شرح وظایف گروه تعالی مدیریت

1-     استقرار نظام ارتباطات مدیریت (شبکه مدیریت)
2-     اطمینان از استقرار نظام‌های ابلاغ شده
3-     نظارت بر حسن اجرای نظام‌های استقرار یافته
4-     راهبری تحول اداری صنعت
5-     ارزیابی مدیریت براساس تحلیل سیستم بازخورد
6-     تدوین و استقرار استاندارد انتصاب مدیران
7-     تدوین و استقرار نظام‌ شناسایی و جذب و تربیت مدیران آتی
8-     استقرار سیستم بهره‌مندی از تجارب فرا‌مدیران