پروژه بين المللي مديريت دانش وزارت نيرو

تعريف و اجراي پروژه مدل دي. ام. پي مديريت دانش به منظور ارتقاء بهره وري و كيفيت در صنعت آب و برق با همكاري سازمان بهره وري اسيايي و سازمان ملي بهره وري ايران طي سالهاي 96- 1395

12345