پيوندها

پيوندها

rainbow_bar-1.gif
links.jpg
 
نام وب سايت آدرس وب سايت
سازمان‌هاي بالادستي و همكار  
سازمان اداري و استخدامي كشور https://aro.gov.ir
سازمان ملي بهره وري ايران https://www.nipo.gov.ir
سازمان ملي استاندارد ايران http://www.isiri.gov.ir
سازمان بهره وري آسيايي (APO) https://www.apo-tokyo.org
   
سامانه‌هاي ملي توسعه مديريت  
سامانه شوراي راهبري  توسعه مديريت https://srtm.aro.gov.ir
   
مراكز مطالعاتي و تعالي سازماني  
تعالي سازماني صنعت برق  http://productivity.tavanir.org.ir
مركز مطالعات مديريت و بهره و ري ايران http://www.impsc.com
جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني http://excellence.imi.ir/iranaward
   
انجمن‌هاي علمي  
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران  http://iranipa.com
انجمن بهره‌وري ايران http://www.irpa.ir
انجمن مديريت ايران http://www.iranmanagement.org
انجمن علوم مديريت ايران http://www.iams.ir
انجمن علمي مديريت راهبردي ايران http://www.issm.ir
انجمن مشاوران مديريت ايران https://imca.ir
   
نشريه‌ها و مجلات تخصصي  
فصلنامه تحول اداری http://tahavol.saminatech.ir
نشريه پژوهش هاي مديريت عمومي http://jmr.usb.ac.ir
نشريه علمي فرايند مديريت و توسعه http://jmdp.ir
راهكار مديريت http://www.mgtsolution.com