اجرای ازمایشی و داوطلبانه ارزیابی و صدور گواهینامه های مدیریت کیفیت ویژه شرکت ها و مراکز اموزشی منتخب از مرداد ماه سال جاری آغاز خواهد شد
1391/04/07