مدل منتخب برون سپاري در وزارت نيرو

1.pngoutsourcing_moe.jpg
rainbow_bar-1.gif
1-(1).png
مدل  منتخب برون‌سپاري در وزارت نيرو منطبق با استاندارد 37500 سازمان بين المللي استاندار جهاني( ايزو)  مي باشد. اين مدل به گونه اي است که می تواند با توجه به نیاز های صنعتی خاص در انطباق با قوانین بین‌المللی، ملی و محلی ( از جمله آن‌هایی که مربوط به محیط‌زیست، قانون کار و ایمنی و بهداشت می شوند)، اندازه برون‌سپاری و نوع صنعت متناسب شده و توسعه یابد.
مطابق شکل زير فرآيند برون سپاري شامل چهار مرحله مي باشد.


tasadi-(1).jpg


1a.png مرحله اول : تحليل راهبرد برون سپاري 
اولين مرحله «تحليل استراتژي برون سپاري» است. هدف از اين مرحله ، ارزيابي فرصت هاي برون سپاري و تعيين و حفظ استراتژي برون سپاري است.
1a-(1).png مرحله دوم : شروع و انتخاب
دومين مرحله « شروع و انتخاب » است. هدف اين مرحله مشخص کردن الزامات خدمات براي برون سپاري ، انتخاب تامين کننده هاي مطلوب و تهيه قراردادهاي برون سپاري است.
1a-(2).png  مرحله سوم : انتقال 
سومين مرحله « انتقال» است. هدف اين مرحله، فراهم کردن امکان تحقق توانمندي تامين کننده جهت ارايه خدمت يا محصول در محيط کاري خود است. مرحله انتقال معمولاً شامل انتقال کارکنان ، دارايي ها و روش هاي اجرايي مديريت است.
1a-(3).png  مرحله چهارم : تحويل ارزش 
مرحله چهارم « تحويل ارزش » است . هدف از اين مرحله، حصول اطمينان از اين است که کارفرما و تامين کننده ، هردو ،ارزش تمهيدات لازم براي برون سپاري را با توجه به بسته برون سپاري کسب وکار و اهداف تعريف شده ، ايجاد و حفظ مي‌کنند.
 
azmoon1-1.gif  اهم اقدامات وزارت نيرو در استقرار مدل منتخب برون سپاري در صنعت:
1- ترجمه مدل شامل کليات مدل و راهنماي شماره 1 و راهنماي شماره 2
2- ابلاغ به شرکت‌ها (موضوع ابلاغيه شماره 96/15298/500 مورخ 96/2/17)
3- بازنگري ترجمه مدل
4- برنامه ريزي براي استقرار مدل در شرکت‌هاي پايلوت


مدل برون سپاري صنعت آب و برق - کليات