بررسي نحوه اجراي مصوبه طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در شركت‌هاي مادر تخصصي
1387/02/18