کمیته های شورای توسعه مدیریت (ترکیب اعضا و مصوبات )

کمیته توانمند سازی منابع انسانی

ترکیب اعضا

کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

ترکیب اعضا

کمیته مدیریت عملکرد

ترکیب اعضا

کمیته تامین ونگهداشت منابع انسانی

ترکیب اعضا