مديريت فرآيندها در وزارت نيرو
1399/05/01

در راستاي اجراي پروژه‌هاي مهم وزارت نيرو در بخش "سازوكارها"، فهرستي از فرآيندهاي اصلي رو به مشتري  در شركت‌هاي آب منطقه‌اي، آب و فاضلاب، برق منطقه‌اي و توزيع نيروي برق جهت استاندارسازي، كاهش زمان و مراحل و در نهايت افزايش رضايت مردم انتخاب گرديد.
اهم معيارهاي در نظر گرفته در انتخاب اين فرآيندها عبارتند از :
  1. ارتباط فرآيندها با مشتريان
  2. تاثير بر ماموريت‌هاي اصلي شركت ها.
مجموعه اين فرآيندها جهت همسان‌سازي در قالب فرم‌هايي طراحي شده،  به شركت‌هاي مادر تخصصي در تاريخ 99/5/1 ارسال گرديد و مقرر شد هريك از آن ها توسط شركت‌هاي زيرمجموعه تكميل گردد.