تكميل كاربرگ‌هاي برنامه عملياتي مسئله محور بر اساس دستورالعمل سازمان ملي بهره وري ايران
1399/05/06

در راستاي اجراي دستورالعمل تدوين برنامه عملياتي مسئله محور سازمان ملي بهره وري ايران، و پس از برگزاري نشست مشترك متوليان بهره‌وري صنعت و نمايندگان محترم سازمان ملي بهره‌وري ايران در زمينه شيوه تكميل كاربرگ‌هاي برنامه عملياتي، كاربرگ هاي شركت ها و مراكز آموزشي به شرح ذيل دريافت شد كه پس از ويرايش آنها در نهايت به سازمان ملي بهره‌وري ارسال گرديد:
1- شركت هاي مادر تخصصي توانير، توليد نيروي برق حرارتي، مديريت منابع آب ايران و مهندسي آبفاي كشور
2- پزوهشگاه نيرو و موسسه تحقيقات آب
3- حوزه ستادي وزارت نيرو
همچنين بر اساس توافق با نماينده سازمان ملي بهره وري، مقرر گرديده كه برنامه عملياتي شركت هاي ساتكاب و ساتبا و موسسه آموزش هاي تخصصي نيز تا تاريخ  20 مرداد سال جاري تدوين و ارسال شود .