برگزاري جلسه تكميل كاربرگ هاي برنامه عملياتي بهره‌وري
1399/03/24

اولين جلسه متوليان بهره‌وري، با حضور نمايندگان محترم سازمان ملي بهره‌وري ايران ( خانم‌ها مسيبي و ماهي دشتي) در تاريخ 99/3/24 برگزار گرديد.
در اين جلسه علاوه بر ارائه گزارش مختصر از فعاليت همكاران در حوزه بهره‌وري، همچنين  ابهامات موجود در دستورالعمل هاي سازمان ملي بهره‌وري ايران، شيوه‌هاي تكميل كاربرگ‌هاي "و"، "ه" و "ز"،  از راهنماي اجرايي بند الف ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه كشور، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در خاتمه مقرر گرديد كه ابتدا كاربرگ‌هاي تكميل شده به رويت نمايندگان محترم سازمان برسد و پس از تاييد يا رفع اشكالات احتمالي، به صورت رسمي به دفتر توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نيرو در زمان تعيين شده، ارسال شود.